Watch Movies Online filmibe.com

1. Персонални, лични данни – важна основа за успеха на фирмата:

a) Име, презиме, фамилия;

b) Адрес;

c) Телефон/факс;

d) Дата на раждане;

e) Какъв е вида на заетостта ми?

- служител на заплата;

- упражнявам свободна професия;

f) Какъв е моят месечен доход (текущото ми финансово състояние)?

- брутен доход;

- нетен доход;

g) Какъв е вида на заетостта на моя партньор?

- служител на заплата;

- упражнява свободна професия;

h) Какво е неговото текущо финансово състояние?

- брутен доход;

- нетен доход;

i) Какво е моето образование? – (след основното училище)

j) Какъв е моят опит в предстоящото начинание?

k) Каква е моята квалификация?

2. Лични цели и цели в бизнеса

a) Защо искам да започна собствен бизнес?

b) Ще мога ли да го съчетая с личните си цели?

c) Как виждам развитието на бизнеса си през следващата година, през следващите три години, през следващите седем години?

3. Финансови цели

a) Колко ще струва стартирането на бизнеса?

b) Какви трябва да са общите годишни приходи на фирмата от продажби?

c) Каква трябва да е печалбата на фирмата преди и след отчисляване на разходите и данъците?

d) Каква бих искал да е заплатата ми?

4. Контакти, маркетинг и сфера на дейност

a) Какво трябва да се направи за законното учредяване и регистрация на фирмата?

b) Кои са най-важните организации и агенции, които биха могли да предоставят необходимата информация и помощ за стартиране или развитие на бизнеса?

c) Кой друг още може да ми помогне да създам фирмата си?

d) Процъфтява ли сферата на дейност от която се интересувам, или е в упадък?

e) Какво е развитието на другите фирми в тази сфера? Какви са причините?

f) Кои са основните конкуренти в региона и в страната – техните силни и слаби страни в сравнение с нас?

5. Местоположение

a) Къде ще се намира фирмата? Защо мястото е подходящо?

b) Има ли в съседство фирми, които ще помагат за привличането на клиенти?

c) Каква площ ще е необходима? Кога ще се наложи разширение?

d) Какво е състоянието на сградата и околната обстановка?

e) Ще има ли нужда от реконструкция? Колко ще струва това?

f) Кое е по-добро – да сключа дългосрочно лизингово споразумение или да наемам сградата ежемесечно?

g) Какви са условията и цената на лизинга?

6. Продукти / Услуги

a) Какви продукти/услуги ще произвежда и продава фирмата? (Избройте ги поотделно)

b) Критерии за качество

c) Има ли направен прототип на изделието или услугата и какви са отзивите?

d) Кои са силните и слабите страни на бъдещия продукт или услуга?

e) Какви специфични потребности ще задоволи дадения продукт/услуга?

f)Каква ще бъде цената? Има ли периоди през годината, които ще бъдат изключително благоприятни или неблагоприятни за развитието на бизнеса?

g) Какво е уникалното или различното в дадения продукт/услуга?

h) Ще има ли нужда от реклама? Каква ще бъде тя?

i) Защо клиентите ще купуват от моята фирма?

j) Каква печалба ще носи дейността на фирмата?

7. Доставчици

a) Кои са доставчиците на оборудването?

b) Какви са техните условия за: плащане; монтаж на оборудването; пробна експлоатация; обучение на персонала; гаранционно поддържане и сервиз на оборудването; резервни части; консумативни материали и т.н.?

c) Кои са основните доставчици на суровини, материали, полуфабрикати? Срокове и начини на плащане?

d) Организация на доставките.

8. Клиенти

a) Кои ще бъдат основните клиенти?

b) Къде се намират?

c) Какво ще бъде търсенето на произвежданата продукция – сезонно, циклично или целогодишно?

d) Клиентите ли ще идват при мен, или аз ще ходя при тях?

e) На какво разстояние клиентите ще бъдат готови да пътуват, за да купят моят продукт?

f)На какво разстояние трябва да пътувам, за да продавам на клиентите?

g) Какъв е общият брой на потенциалните клиенти в така очертания район?

h) Какъв процент от потенциалните клиенти в този район ще предпочетат да купуват от мен, а не от конкурента в съседство?

i) Защо? (Умножете броя на потенциалните клиенти по процента на клиентите, за които смятате че ще купуват от Вас и ще получите потенциалната база от клиенти.)

j) Ще има ли някаква форма на фирмено обслужване (поддръжка, сервиз, гаранция и т.н.)?

k) Откъде ще дойде потенциалната основна част от оборота – от редовни клиенти или от еднократни продажби?

l) Колко покупки годишно ще прави средният клиент?

m) Какви средства ще харчи за тези покупки? (Умножете последните два отговора, за да получите годишната сума, която очаквате да похарчи средният клиент във вашата фирма. Това число говори ли Ви нещо?)

9. Персонал и заплати

a) Колко служители ще са ми необходими и в кой момент?

b) Какви умения трябва да притежават?

c) Как ще намеря тези служители?

d) Какво ще бъде тяхното заплащане?

e) Има ли определени от държавата привилегии и данъци, които трябва да се плащат в полза на служителите?

10. Лични финанси

a) Колко струва всичко, което притежавам?

b) Колко налични пари или спестявания имам?

c) Какви заеми имам?

d) Какви са ежемесечните ми разходи за битови нужди?

e) Какъв доход от бизнеса предвиждам (очаквам) всеки месец?

f)Как ще плащам сметките си, ако за известен период бизнесът не носи приходи?

g) Мога ли да притежавам фирмата изцяло или ще имам нужда от съдружник или други инвеститори?

11. Време

a) Колко часа предвиждам да работя във фирмата през седмицата? А през месеца?

b) В кои часове на деня и в кои дни от седмицата ще бъда във фирмата?