Watch Movies Online filmibe.com


Република Гърция е държава в Югоизточна Европа, заема най-южната част на Балканския полуостров. Граничи с България, Република Македония и Албания на север, Турция и Егейско море на изток, Средиземно море на запад и юг.
Държавно управление
Гърция е парламентарна, президентска република. Конституция им е приета на 11 юни 1975 г. Изпълнителна власт се упражнява от Министерския съвет и президент. А законодателна власт — от Парламента, който се състои от 300 депутати. Съдебна власт се упражнява от независими съдилища.
Политика
Приетата през 1975 г. гръцка Конституция е гаранция за спазването на правата и свободите на гръцките граждани. Според нея глава на гръцката държава е непряко избран президент. Президентът се избира за срок от 5 години от Парламента. Изборната система в страната е смесена-пропорционална, което позволява създаването на твърдо мнозинство в Парламента от спечелилата партия. Съгласно гръцката Конституция държавна религия в страната е източноправославното християнство.
Население
Според последното преброяване на населението, проведено през 2001 г., приблизително 98% от гръцките граждани се самоопределят като православни християни и членове на Гръцката православна църква. Гръцката православна църква е автокефална, под духовното ръководство на Вселенската патриаршия в Истанбул.
География
Гърция граничи с България, Република Македония и Албания на север, Турция и Егейско море на изток, Средиземно море на запад и юг.
Климатът е субтропичен, средиземноморски. Най-големите реки са Струма, Вардар, Места и Марица. Големите езера в Гърция са Преспанско езеро, Лагадинско езеро и Богданско езеро. Най-високият връх е Митикас (2917 м.). Намира се в планината Олимп.
Култура
Гръцката култура е резултат на многовековното смесване на различни културни тенденции и фактори. Огромно влияние при нейното формиране са оказали различни културни влияния от Изтока и За
пада, Севера и Юга. Разбира се, основен фактор в изграждането винаги е бил гръцкият народ — отворен към влияния и експериментиране.
Историята на музикалното изкуство има дълбоки корени в Гърция. Древните гърци са смятали музиката (свързвали я с Музите, божества на изкуството) за неразделно свързана с обучението и развитието на всеки човек - музиката развива духа, както физическото възпитание - тялото. Музиката не е била само един вид изкуство за самоизява, а основен камък при обучението, неразделно свързан с философията и добродетелите. Именно с това се обяснява и факта, че за до
бър музикант в Древна Гърция е считан не онзи, кой
то е бил виртуоз при изпълнението на един инструмент, а онзи, който чрез музиката е можел да пресъздаде красотата, добродетелите и моралните ценности, ко
ито носи в себе си.
Пътуване до Гърция, визи
Гърция е една от основните туристически дестинации за пътуващите българи. Близост
та на страната
(коя то е юж на съседка на Бъ лгария) улеснява пътуването, а многото плажове и
истори
чески
забележителности привличат всякакъв род туристи.
Гърция е член на Шенгенското споразумение и влизането на бъ лгарски граждани в страната е свързано с минимални формалности.Директен линк:

http://ru.trekearth.com